Autor: TC
E-mail:
Data: 11/5/2013 a las 11:48
Tema: TC. Impugnació declaració de soberania
Missatge:

Imprimir

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 112 Viernes 10 de mayo de 2013 Sec. I. Pág. 35359

I. DISPOSICIONES GENERALES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4859

Impugnación de disposiciones autonómicas n.º 1389-2013, contra la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, de 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de mayo actual, ha acordado admitir a trámite la Impugnación de Disposiciones Autonómicas número 1389-2013, promovida por el Gobierno de la Nación, contra la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, de 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Y se hace constar que por el Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de la Resolución 5/X, del Parlamento de Cataluña, de 23 de enero de 2013, desde la fecha de interposición de la impugnación –8 de marzo de 2013–.

Madrid, 7 de mayo de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

 


Respondre aquest missatge
Tornar al Fņrum

Aixķ estą la discussió:


Missatge del Foro del Municipi TC. Impugnació declaració de soberania  per TC ( 11 - Maig ) ”Estą en aquest missatge!

Missatge del Foro del Municipi TC. Impugnació declaració de soberania  per Mafi ( 13 - Maig )